Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP")1.               Úvod

1.1.             VOP

Spoločnosť Levebee s. r. o., so sídlom Táborská 940/31, Praha, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 03362078, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 230690 (ďalej len „Poskytovateľ"), je prevádzkovateľom aplikácie s názvom Včielka umiestnenej na webových stránkach Poskytovateľa https://www.vcielka.online/sk/ alebo dostupnej ako softvér pre koncové zariadenia užívateľov prostredníctvom Google Play alebo Apple Appstore (ďalej len „Aplikácia") a poskytovateľom súvisiacich služieb údržby a podpory Aplikácie (ďalej len „Služby ").

Tieto VOP upravujú právne vzťahy založené medzi Spotrebiteľom či Podnikateľom (ďalej len „Zákazník") a Poskytovateľom zmluvou, na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi a Zákazníkom zvoleným užívateľom Aplikácie (ďalej len „Užívateľ") oprávnenie užiť Aplikáciu a Služby (ďalej len „Zmluva" ), to všetko v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v Zmluve a VOP.

1.2.             Ďalšie právne predpisy

Odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred znením VOP.

Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne tiež Autorským zákonom, ako aj GDPR, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, Zákonom o dani z pridanej hodnoty a súvisiacimi právnymi predpismi.

1.3.             Definícia a interpretácia

Nižšie uvedené pojmy majú v týchto VOP nasledujúci význam:
 
„Aplikácia"

má význam uvedený v článku. 3.1 .;
„Autorské dielo"

má význam uvedený v článku. 4.1 .;
„Autorský zákon"

znamená zákon č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v platnom znení;
„Cena"

znamená cenu, za ktorú bude Používateľovi umožnené užívanie Aplikácie a Služieb, a ktorá zahŕňa aj sumu zodpovedajúcu dani z pridanej hodnoty;
„Cookies"

znamená textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača či iného elektronického zariadenia v súvislosti s využitím Aplikácie, a ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania;
„Používateľ"

znamená Zákazníka a ďalšie osoby, ktorým Zákazník umožnil prístup do svojho Zákazníckeho účtu;
„GDPR"

znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES;
„Licencia"

má význam uvedený v čl. 4.;
„Ponuka"

znamená návrh na uzavretie Zmluvy so Záujemcom;
„Občiansky zákonník"

znamená zákon č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení;
„Podnikateľ"

znamená osobu, ktorá nie je Spotrebiteľom, a to najmä tie osoby, ktoré pri uzatváraní Zmluvy, ak jej predmet súvisí s vlastnou obchodnou, výrobnou, alebo obdobnou činnosťou tejto osoby, a pri inom jednaní s Poskytovateľom, vykonávajú na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom, so zámerom robiť tak sústavne, prípadne osobu, ktorá tak robí v mene alebo na účet takejto osoby;
„Poskytovateľ"

znamená spoločnosť Levebee s.r.o., so sídlom Táborská 940/31, Praha, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 03362078, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 230690;
„Pracovný deň"

znamená taký deň, ktorý nespadá na sobotu ani nedeľu a nie je ani štátom uznaným sviatkom či iným štátom uznaným dňom pracovného pokoja v Českej republike;
„Reklamácia"

má význam uvedený v čl. 6.4.;
„Služby"

znamená služby údržby a podpory priamo súvisiace s prevádzkou Aplikácie;
„Zmluva"

má význam uvedený v čl. 1.1.;
„Zmluvná strana"

znamená v závislosti od kontextu osobu Poskytovateľa či Zákazníka;
„Spotrebiteľ"

znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy a inom rokovaní s Poskytovateľom jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania;
„Ukážka zadarmo"

má význam uvedený v čl. 3.3. písm. a);
„VOP"

znamená tieto všeobecné obchodné podmienky;
„Výzva"

znamená výzvu Záujemcu smerovanú k Poskytovateľovi na vytvorenie individuálnej ponuky;
„Záujemca"

znamená Spotrebiteľa či Podnikateľa, ktorí majú záujem uzavrieť Zmluvu;
„Zákazník"

znamená osobu, ktorá uzavrela s Poskytovateľom v súlade s čl. 2.2. Zmluvu;
„Zákaznícky účet"

znamená účet vytvorený Zákazníkom v rámci Aplikácie, slúžiaci k využitiu Aplikácie a Služieb;
„Zákon o dani z pridanej hodnoty"

znamená zákon č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení;
„Zákon o niektorých informačných službách"

znamená zákon č. 480/2008 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení;
„Zákon o ochrane osobných údajov"

znamená zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení;
„Zákon o ochrane spotrebiteľa"

znamená zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení;
„Zákon o účtovníctve"

znamená zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.


V závislosti od kontextu, definície uvedenej vyššie a tiež akékoľvek ďalšie výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj číslo množné a rod mužský zahŕňa aj rod ženský, a naopak, a použijú sa obdobne pre jednotné aj množné čísla definovaných pojmov.

2.              Zmluva

2.1.           Predmet zmluvy

Uzatvorením zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Používateľom oprávnenie k využitiu Aplikácie a Služieb v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve, najmä v čl. 3 a 4 VOP, a Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie tohto oprávnenia stanovenú Cenu, ak Zmluva nestanovuje, že využitie Aplikácie a Služieb je dojednané ako bezplatné.

Zákazník sa rovnako zaväzuje obstarať dodržiavanie Zmluvy tiež ďalšími Používateľmi. Za prípadné porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy týmito osobami Zákazník zodpovedá, akoby príslušné povinnosti porušil sám. Rovnako tak v prípade, keď Používateľ urobí prostredníctvom Zákazníckeho účtu určité konanie, z hľadiska Zmluvy toto konanie zaväzuje Zákazníka.

Zákazník sa ďalej zaväzuje pre prípad, keď je pre určitý spôsob užívania Aplikácia či pre iné plnenie tejto Zmluvy nutný súhlas ďalších Užívateľov, popr. ich zákonných zástupcov, tento súhlas obstarať a na vyžiadanie Poskytovateľovi doložiť, ak ho tieto osoby neudelia priamo Poskytovateľovi sami.

2.2.             Uzavretie zmluvy

a) registráciou do Aplikácie

Zmluva je uzatvorená registráciou Zákazníka v registračnom rozhraní Aplikácie.

Zákazník sa registruje vyplnením základných registračných údajov, ktorými sú krstné meno, priezvisko, emailová adresa Zákazníka a Zákazníkom zvolené heslo. Emailová adresa a heslo neskôr slúžia na prístup Zákazníka a ďalších Používateľov do Aplikácie.

Prostredníctvom registrácie Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP, porozumel im v plnom rozsahu, a výslovne súhlasí so všetkými právami a povinnosťami z nich vyplývajúcich. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa zoznámil s informáciami jemu určenými, ktoré sú uvedené v čl. 7 týchto VOP.

Pri registrácii Zákazník poskytuje tiež súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním informačných a marketingových oznámení na ním poskytnutú emailovú adresu, to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. 8 týchto VOP.

Uzatvorením zmluvy Zákazník žiada Poskytovateľa, aby s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy začal bezprostredne po jej uzavretí, teda pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 2.4 týchto VOP.

Po riadnej registrácii je Zákazník oprávnený v Aplikácii vytvoriť čitateľský účet pre seba či ďalších Používateľov. Využitie Aplikácie Používateľmi len na základe registrácie je bezplatné.

b) na základe individuálnej ponuky

Záujemca je oprávnený vyzvať Poskytovateľa k tomu, aby urobil individuálnu ponuku na uzavretie zmluvy (ďalej len „Výzva"). Výzvu je možné urobiť telefonicky, emailom alebo písomne prostredníctvom kontaktných údajov Poskytovateľa umiestnených v Aplikácii v záložke „Kontakt", či iných kontaktných údajov Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ Záujemcovi za účelom zaslania Výzvy oznámi.

Výzva musí obsahovať predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje Záujemcu, aspoň všeobecnú špecifikáciu požiadaviek Záujemcu a prípadne ďalšie údaje, ktoré bude Záujemca či Poskytovateľ považovať za vhodné či potrebné na vyhotovenie individuálnej ponuky. V prípade, že niektoré z týchto údajov nebudú vo Výzve uvedené, je Poskytovateľ oprávnený požiadať o ich doplnenie.

Poskytovateľ po obdržaní Výzvy, príp. jej doplnení, zašle Záujemcovi na adresu uvedenú vo Výzve individuálnu ponuku, spravidla vo forme daňového dokladu (ďalej len „Ponuka"), obsahujúcu najmä špecifikáciu predmetu Zmluvy, jeho Cenu, a odkaz na tieto VOP. Poskytovateľ však nie je povinný na Výzvu záujemcu reagovať. Možnosť prijatia Ponuky so zmenami týmto Poskytovateľ vopred vylučuje.

Centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie či podobným organizáciám, ako aj knižniciam na území Slovenskej republiky, je Poskytovateľ pripravený umožniť dočasné využitie Aplikácie v rámci výkonu ich činnosti bezplatne, bez obmedzení a budúcich záväzkov, okrem povinnosti súhlasu zverejnenia ich referenčných údajov v Aplikácii. Pre zohľadnenie tejto skutočnosti v Ponuke musí byť z Výzvy zrejmé, že Záujemcom je niektorý z uvedených subjektov, napr. odoslaním Výzvy na adresu uvedenú v Aplikácii v záložke „Pre knižnice", príp. vyplnením formulára umiestneného v Aplikácii v sekcii „Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie".

Zmluva je uzavretá okamihom, keď Záujemca uhradí príslušný daňový doklad, alebo začne inak konať spôsobom, z ktorého je prijatie Ponuky viditeľné.

2.3.             Zmena zmluvy

Registrovaný Zákazník je oprávnený Zmluvu zmeniť tak, že namiesto oprávnenia využiť bezplatný variant Aplikácie a Služby podľa čl. 3.3. písm. a) VOP získajú Používatelia či niektorí z nich možnosť používať niektorú z platených variantov Aplikácie a Služby uvedených v čl. 3.3. pod písm. b) VOP alebo predĺženie oprávnenia používať niektorý z týchto variantov Aplikácie. Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť vo vzťahu ku konkrétnym Používateľom v čase uplynutia lehoty uvedenej v článku. 3.3. písm. a) alebo b) VOP, po ktorú trvalo oprávnenie príslušného Užívateľa užívať predchádzajúcu verziu Aplikácie, ale najskôr odo dňa úhrady Ceny.

Zmenu Zákazník vykoná voľbou požadovaného variantu a doby trvania možnosti využitia Aplikácie a Služieb v záložke Nastavenia / Licencie pre konkrétneho Používateľa, a vykoná úhradu Ceny.

Akékoľvek iné zmeny Zmluvy musia byť medzi stranami individuálne dojednané a potvrdené spôsobom uvedeným pre uzatváranie Zmluvy na základe individuálnej ponuky, najmä ak bola Zmluva tiež uzatvorená týmto spôsobom.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo v primeranom rozsahu zmeniť podmienky používania Aplikácie a poskytovanie Služieb, najmä rozsah možného využitia Aplikácia či Služieb, pričom o tejto zmene bude Zákazník vždy informovaný prostredníctvom emailovej adresy, ktorú v rámci registrácie do Aplikácie uviedol. Nové podmienky vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť v lehote 30 dní od ich zverejnenia v rozhraní aplikácie a odoslania informácie o zmene Zákazníkovi, ak Zákazník počas tejto lehoty zmeny neodmietne tým, že zruší svoju registráciu, prípadne iným spôsobom Poskytovateľovi oznámi, že zmeny odmieta a Zmluvu z uvedeného dôvodu vypovedá.

Poskytovateľ však nie je oprávnený týmto spôsobom zmeniť Zmluvu z dôvodu, ktorý musel predpokladať už pri uzavretí Zmluvy, alebo z dôvodu zmeny osobných či majetkových pomerov Poskytovateľa.

2.4.             Trvanie a ukončenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa jej uzavretia niektorým zo spôsobov uvedených v čl. 2.2. vyššie do doby zrušenia Zákazníckeho účtu. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zmluvných strán od Zmluvy odstúpiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Spotrebiteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia.

Pri odstúpení od Zmluvy postupom uvedeným v predchádzajúcom odseku možno využiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy umiestnený v Aplikácii v záložke Nastavenia / Podpora alebo pripojeného k Ponuke. Poskytovateľ potvrdí Spotrebiteľovi na jeho elektronickú adresu uvedenú Spotrebiteľom v rámci registrácie podľa čl. 2.2 písm. a) či Výzvy podľa čl. 2.2 písm. b) prijatie odstúpenia Spotrebiteľa bez zbytočného odkladu po jeho doručení Poskytovateľovi.

Ak využije Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov, považuje sa stanovená lehota na odstúpenie za zachovanú, ak Spotrebiteľ odošle v jej priebehu Poskytovateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Poskytovateľ Zákazníkovi peňažné prostriedky, resp. uhradenú Cenu, ktorú od neho na základe Zmluvy prijal, a ktorej výška bude znížená o rozsah zodpovedajúci už poskytnutému plneniu, a to rovnakým spôsobom, ako ju od Zákazníka prijal.

3. Špecifikácie aplikácie a ponúkaných služieb

3.1. Špecifikácie a fungovanie Aplikácie

Aplikácia funguje ako tzv. individuálny tréner čítania a slúži predovšetkým na zlepšovanie úrovne čítania, pomáha pri ťažkostiach s čítaním, vrátane dyslexie. Aplikácia tak pomáha zlepšiť efektivitu a kvalitu čítania Používateľov.

Aplikácia je vyvíjaná v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a kombinuje ich odbornosť so škálovateľnosťou a inými výhodami počítačovej aplikácie. Výučba a precvičovanie čítania v Aplikácii sa opiera o desiatky rokov preverovanej a využívanej metódy na výučbu tejto zručnosti, rovnako tak ako o nové formy výučby umožňujúce využitie interaktívneho online prostredia, to všetko podľa potrieb konkrétnych Používateľov.

Používateľ má po vyplnení potrebných údajov možnosť prejsť diagnostikou čitateľských zručností, na základe ktorých je mu automaticky ponúknutý zoznam cvičení pre jeho individuálne potreby. Výsledky cvičení v kombinácii so subjektívnym hodnotením ich obťažnosti sú použité na prispôsobenie jednotlivých cvičení či celého zoznamu cvičení podľa aktuálnych zručností Používateľa.

Avšak s ohľadom na individuálne fyziologické i psychické dispozície každého človeka Poskytovateľ nezaručuje, že je každý Používateľ schopný dosiahnuť uvedené zlepšenia vo svojom čítaní. Uvádzané hodnoty zlepšenia sú reálnymi odhadmi vychádzajúcimi 1) z minulých výsledkov používateľov Aplikácie, 2) z teoretických prameňov odborných autorov a skúseností odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji Aplikácie a 3) z predpokladu, že každý Používateľ má skutočný záujem o zlepšenie svojich čitateľských zručností, predovšetkým teda kvality čítania a že na tieto účely bude dodržiavať bez rozdielu a naplno všetkých odporúčaní a poučení, ktorých sa mu v rámci Aplikácie a aj inak doručených materiálov dostane.

3.2. Používanie Aplikácie a poskytovanie Služieb

Aplikácia je Používateľom sprístupňovaná prostredníctvom verejnej siete internet. Na bezproblémové fungovanie Aplikácie Poskytovateľ odporúča prostredie Microsoft Windows, Linux alebo Apple MacOS s internetovým prehliadačom Google Chrome alebo Mozilla Firefox v najnovšej dostupnej verzii, prípadne pre tabletové verzie Aplikácie operačné systémy Android vo verziách 5 a novšie alebo iOS vo verziách 11 a novšie.

Poskytovateľ sa zaväzuje v rámci poskytovaných Služieb zabezpečovať servery Aplikácie na strane Poskytovateľa pomocou štandardnej serverovej ochrany ponúkanej aktuálnym prevádzkovateľom serverov (minimálne využitie silných hesiel a Firewall) a zaručuje, že v dôsledku jej absencie nedôjde

·        k únikom informácií spôsobených používaním Aplikácie;

·        k zneužitiu, poškodeniu, strate informácií či dokumentov využívaných Používateľmi v rámci Aplikácie, vrátane informácií o postupe Používateľa výučbou;

·        k únikom informácií o jednotlivých Používateľoch.

3.3. Varianty Aplikácie a Služieb

Po riadnej registrácii je Zákazník oprávnený určiť osoby Používateľov s čitateľským účtom. Tieto osoby majú možnosť využívať Aplikáciu a Služby nasledujúcim spôsobom, pokiaľ nie je u jednotlivých variantov Aplikácie a Služieb, prípadne v opise týchto variantov umiestneného v Aplikácii uvedené niečo iné.

a) Ukážka zadarmo

Uzatvorením Zmluvy Zákazník vždy získa oprávnenie využiť bezplatný variant Aplikácie, tzv. Ukážku zadarmo (ďalej len „Ukážka zadarmo"). V rámci Ukážky zadarmo je každý Používateľ, ktorému Zákazník v Aplikácii založí čitateľský účet, oprávnený bezplatne používať všetky dostupné výukové materiály a cvičenia zahrnuté v Aplikácii v plnom rozsahu, a to po dobu siedmich (7) dní od dňa uzavretia Zmluvy. Používatelia týmto spôsobom získajú možnosť sa po stanovenú dobu zadarmo oboznámiť s fungovaním Aplikácie. V rámci Ukážky zadarmo sú poskytované tiež Služby, avšak bez garantované reakčnej doby.

S ohľadom na bezplatnosť Ukážky zadarmo si Poskytovateľ však vyhradzuje právo Ukážku zadarmo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť.

b) Platené verzia Aplikácie

Zákazník si môže pre konkrétnych Používateľov zvoliť iný variant Aplikácie a Služieb Poskytovateľa, ktorých popis je umiestnený v Aplikácii, a úhradou Ceny za niektorú z nich zmeniť doterajšiu Zmluvu.

Popis týchto variantov vždy zahŕňa rozsah a spôsob možného využitia Aplikácie a Služieb Užívateľom (inak v rozsahu a spôsobom zhodným s Ukážkou zadarmo) dobu trvania možnosti využívať Aplikáciu a Služby (spravidla 1 mesiac, 6 mesiacov alebo 1 rok) v tomto rozsahu, a uvedenej ceny. V rozsahu, v ktorom opis jednotlivých variantov Aplikácie a Služieb v Aplikácii uvedený nie je, riadi sa týmito VOP.

V rámci týchto variantov majú osoby používajúce Aplikáciu po stanovenú dobu vždy možnosť využiť aj Služby s garantovanou reakčnou dobou, tj. dobou medzi zaevidovaním požiadavky na podporu do oznámenia návrhu jeho riešenia.

3.4. Obmedzenie možnosti používať Aplikáciu a Služby

Poskytovateľ je oprávnený po dobu nevyhnutne nutnú prerušiť prevádzku servera alebo iných zariadení Poskytovateľa, ktoré ovplyvňujú vlastnosti Aplikácie či Služieb dohodnutých v Zmluve, predovšetkým ich funkčnosť, a to v prípade potreby vykonania údržby alebo úpravy týchto zariadení, ako aj v prípade, keď prevádzka Aplikácie nadmerným spôsobom (napr. neúmerne veľkou návštevnosťou) obmedzuje server, na ktorom je umiestnený.

V prípade nedostupnosti Aplikácie či Služieb Používateľom, prípadne nefunkčnosti niektorých ich častí z dôvodov na strane Poskytovateľa, ktorým je Poskytovateľ objektívne schopný zamedziť a možno to po ňom spravodlivo požadovať, je Zákazník oprávnený uplatňovať práva z vadného plnenia, ako je uvedené v čl. 6. VOP. Pre tieto účely sa Aplikácia považuje za nedostupnú Používateľom až od okamihu, keď Zákazník túto nedostupnosť Poskytovateľovi oznámi.

Takým dôvodom je napríklad údržba Aplikácie, prípadne prerušenie prevádzky servera či iných zariadení Poskytovateľa po dobu dlhšiu ako je nevyhnutne potrebné, aktualizácia Aplikácia či iný úkon vyžadujúci jej dočasné zneprístupnenie. Medzi dôvody nedostupnosti Aplikácie na strane Poskytovateľa naopak nepatria predovšetkým faktory mimo možnú kontrolu Poskytovateľa, výsledok pôsobenia softvéru či hardvéru tretej strany, plánovaná servisná odstávka, alebo iné dočasné alebo trvalé nepredvídateľné a neprekonateľné prekážky nezávislé od vôle Poskytovateľa.

Poskytovateľ oznámi Zákazníkovi plánovanú servisnú odstávku, o ktorej sa dozvie a ktorej následkom je nedostupnosť Aplikácie dlhšia ako 8 hodín, aspoň 3 dni vopred. O ďalších dôvodoch pozastavenia plnenia a jeho dôvodu Poskytovateľ Zákazníka informuje bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie.

Používatelia nie sú oprávnení využívať Aplikáciu či Služby spôsobom, ktorým by mohla Poskytovateľovi či iným osobám vzniknúť škoda, došlo k porušeniu práv týchto osôb, prípadne by bola obmedzená možnosť používania Aplikácie a Služieb ďalšími osobami, ani inými spôsobmi, na ktoré nie je Aplikácia zjavne určená (napr. odosielanie, spracovanie, či preposielanie nevyžiadanej alebo reklamnej pošty).

Ak nadobudne Poskytovateľ oprávnene dojem, že niektorý z Používateľov využíva Aplikáciu či Služby neoprávneným spôsobom, porušuje podmienky Licencie (pozri čl. 4), alebo iným spôsobom porušuje Zmluvu, môže mu po predchádzajúcom upozornení Zákazníka, zaslanom na elektronickú adresu uvedenú pri registrácii, obmedziť Licenciu či v krajnom prípade odstúpiť od Zmluvy, a to aj tak, že zruší vytvorený Zákaznícky účet.

V nutných prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak zistí Poskytovateľ, že niektorý z Používateľov podstatným spôsobom porušuje podmienky Zmluvy či využíva Aplikáciu v rozpore s právnymi predpismi, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez predchádzajúceho vyzvania, prípadne urobiť iné vhodné kroky k náprave.

4. LICENCIA

4.1. Udelenie Licencie

Zákazník berie na vedomie, že Aplikácie a niektoré Služby, alebo ich súčasti sú chránené ako autorské dielo Autorským zákonom a ďalšími zákonmi a medzinárodnými dohodami, ktoré sa týkajú ochrany duševného vlastníctva. Poskytovateľ je vykonávateľom majetkových práv k týmto autorským dielam či ich častiam na základe zmluvných vzťahov Poskytovateľa s autormi.

Uzatvorením Zmluvy Poskytovateľ udeľuje Užívateľom licenciu na použitie Aplikácie, Služieb, prípadne tých ich častí, ktoré napĺňajú znaky autorského diela (ďalej len „Autorské dielo" a „Licencia"), to všetko v rozsahu a za podmienok uvedených v používateľskom rozhraní Aplikácie, Zmluve a týchto VOP (najmä čl. 3 vyššie).

4.2. Rozsah Licencie

Používatelia sú oprávnení Autorské dielo použiť v podobe im sprístupnenej v takom rozsahu a k takým spôsobom použitia, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu Zmluvy. Licencia je dohodnutá ako nevýhradná, územne neobmedzená a na dobu trvania Zmluvy, najdlhšie však na dobu trvania majetkových práv autorov.

Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva opak, nie sú Používatelia bez písomného súhlasu Poskytovateľa oprávnení Autorské dielo rozmnožovať, rozširovať, prenajímať, požičiavať, sprístupňovať ďalším osobám, či inak prekročiť množstvový či iný rozsah jeho možného použitia dohodnutý v Zmluve. Bez tohto súhlasu takisto nie sú oprávnení na výkon osobnostných práv autorov, najmä k akýmkoľvek zmenám alebo inému zásahu do Autorského diela, k spojeniu s iným dielom alebo k zaradeniu do súborného diela, osobovať si autorstvo Autorského diela, upravovať či meniť označenie autorov, názov Autorského diela, na použitie Autorského diela spôsobom znižujúcim jeho hodnotu pre Poskytovateľa. Ak sa vyskytnú ohľadom spôsobu možného použitia Autorského diela pochybnosti, je Zákazník povinný vyžiadať si inštrukciu Poskytovateľa a do doby doručenia odpovede platí oprávnenie užívať Autorské dielo skôr v menšom rozsahu.

4.3. Ďalšie podmienky Licencie

Používatelia nie sú povinní Licenciu využiť a nie sú oprávnení oprávnenia tvoriace súčasť Licencia postúpiť tretej osobe úplne ani sčasti, alebo ju poskytnúť formou sublicencie.

Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi tiež všetky podklady a informácie potrebné na výkon Licencie. Zákazník nie je oprávnený vykonávať akúkoľvek rekompiláciu, transformáciu, spätnú analýzu, či iné operácie reverzného inžinierstva Autorského diela.

5. Platobné podmienky

5.1. Cena

Cena každého variantu Aplikácie je uvedená v rozhraní Aplikácie. Používanie platených variantov Aplikácie a Služieb je Užívateľom umožnené až v okamihu prevedenia úhrady Ceny prostredníctvom elektronickej platobnej brány umiestnenej v rozhraní Aplikácie, pokiaľ sa Poskytovateľ nedohodne so Zákazníkom inak.

Po vykonaní úhrady vystaví Poskytovateľ Zákazníkovi daňový doklad, ktorý mu sprístupní v elektronickej verzii priamo v Aplikácii.

Cena nezahŕňa náklady Používateľov potrebné na pripojenie k sieti internet. Tieto náklady sú Používatelia povinní niesť sami.

5.2. Opakované platby

V prípade využitia možnosti opakovanej platby, pravidelného mesačného predplatného, bude platba za Včielku strhávaná vždy 1x v mesiaci.

Údaje o platobnej karte budú bezpečne uložené len na strane GoPay - nášho poskytovateľa platobných služieb. S údajmi platobnej karty nakladá GoPay podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

Súhlas s uložením údajov aj opakovanú platbu je možné kedykoľvek zrušiť.

6.      REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1.   Zodpovednosť Poskytovateľa za vady

Poskytovateľ zodpovedá Zákazníkovi za to, že Aplikácia má vlastnosti uvedené v Zmluve a sú Zákazníkovi poskytnuté za dohodnutých podmienok.

Ak sú Aplikácia či Služby v zmysle čl. 3.4. VOP nedostupné z dôvodov na strane Poskytovateľa, ktorým je Poskytovateľ objektívne schopný zamedziť a možno to po ňom spravodlivo požadovať, nezodpovedajú popisu uvedenému v rozhraní Aplikácie, v Zmluve alebo týchto VOP alebo ak nie sú Zákazníkovi sprístupnené v dohodnutom termíne, má Zákazník práva z vadného plnenia.

6.2. Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa za vady

Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek vady Aplikácie, či Služieb alebo ich častí, ani za škodu (vrátane straty dát, neoprávneného vniknutia na Zákaznícky účet, stratu dát a informácií o postupe výučby), ak boli vady spôsobené tiež

a)                 v dôsledku nevhodného použitia Používateľom (napr. neodborného zásahu do dodávky systémového a programového vybavenia a prostredia, alebo vytvorením, nahraním, či pripojením nevhodného obsahu a pod.);

b)                 nekompatibilitou či problémovou funkčnosťou Aplikácie, Služieb, alebo ich časťami s počítačovými programami a hardwarom, ktoré nie sú uvedené ako kompatibilné s Aplikáciou v Zmluve alebo v Aplikácii, alebo ktoré Poskytovateľ na uvedených miestach neodporučil;

c)                  nesprávnym použitím Aplikácie, Služieb alebo nefunkčným pripojením na internet na strane Užívateľa;

d)                 nedostatočným zabezpečením účtu zo strany Používateľa, napadnutím lokálnej siete týchto osôb, alebo ich počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a pod.), útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším útokom;

e)              uvedením nesprávnych či nejednoznačných údajov Používateľmi;

f)                  nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete Používateľa, či programov iných výrobcov, ktoré bežia súčasne s Aplikáciou či majú na jej správny priebeh vplyv;

g)                 vyššou mocou, napr. vojnovým stavom, zmenami právnych predpisov, v dôsledku ktorých sa plnenia Zmluvy stane pre Poskytovateľa podstatne zložitejším, živelnými pohromami alebo mimoriadnymi nepredvídateľnými a neprekonateľnými prekážkami vzniknutými nezávisle od vôle Poskytovateľa.

Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za zjavné vady, ktoré neboli Zákazníkom vytknuté najneskôr pri sprístupnení Aplikácie, Služby či ich častí, alebo ak sa prejavili neskôr, potom bez zbytočného odkladu po tom, keď mal Zákazník možnosť vady zistiť, v zmysle § 1921 Občianskeho zákonníka. Poskytovateľ v takomto prípade namietne oneskorené vytknutia vady a súd následne právo z vadného plnenia nemôže Zákazníkovi priznať.

6.3.   Práva z vadného plnenia

V prípade vadného plnenia má Zákazník právo na vykonanie opravy a predĺženie oprávnenia používať príslušnú verziu Aplikácie tým Používateľom, ktorí boli v dôsledku vady vo využívaní Aplikácie obmedzení, a to o dobu trvania vady.

Spotrebiteľ má nasledujúce práva z vadného plnenia podľa toho, či je vada odstrániteľná alebo nie. Ak je vada odstrániteľná, má Spotrebiteľ podľa svojej voľby právo na (i) vykonanie opravy a predĺženie oprávnenia užívať príslušnú verziu Aplikácie tým Používateľom, ktorí boli v dôsledku vady vo využívaní Aplikácie obmedzení, a to o dobu trvania vady, alebo (ii) primeranú zľavu z Ceny. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu Aplikáciu riadne užívať, môže Spotrebiteľ buď (i) odstúpiť od Zmluvy, alebo (ii) požadovať primeranú zľavu z Ceny.

6.4.   Uplatnenie Práva z vadného plnenia

Prípadné vady je Zákazník povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosť zistiť.

Zákazník oznámi vady Aplikácie a uplatní zvolené právo z vadného plnenia vzniknuté podľa čl. 6.3. písomným oznámením, prípadne akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý Poskytovateľovi umožní nepochybnú identifikáciu Zákazníka, najmä telefonicky, emailom či písomne na korešpondenčnú adresu, alebo prostredníctvom ďalších kontaktných údajov Poskytovateľa umiestnených v Aplikácii v záložke „Kontakty" (ďalej len „Reklamácie").

V rámci Reklamácie Zákazník označí zistenú vadu, alebo presne popíše, ako sa vada prejavuje. Za deň uplatnenia Reklamácie sa považuje deň, kedy došlo k doručeniu Reklamácie obsahujúcej popis vád alebo ich prejavov tak, aby oznámená vada mohla byť preskúmaná, Poskytovateľovi.

Poskytovateľ vydá Zákazníkovi vhodným spôsobom (s ohľadom na formu Reklamácie) potvrdenie obsahujúce údaje o tom, kedy svoje nároky uplatnil, čo je obsahom Reklamácie, a aký spôsob vybavenia Reklamácie Zákazník požaduje, a následne tiež potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

Poskytovateľ rozhodne o Reklamácii bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Poskytovateľ so Zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

7. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

Okrem iného prostredníctvom tohto článku VOP Poskytovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči Spotrebiteľovi vyplývajúcu z ust. § 1811, § 1820 a § 1826 Občianskeho zákonníka a tiež Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Totožnosť a adresa Poskytovateľa vrátane adresy pre doručovanie elektronickej pošty sú uvedené v čl. 1.1 týchto VOP, a tiež v Aplikácii. Popis poskytovaného plnenia je uvedený v čl. 3 VOP a v Aplikácii, prípadne v Ponuke, a to vrátane všetkých ďalších špecifikácií, ako napr. spôsobu plnenia Zmluvy Poskytovateľom, alebo údajov o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho technických ochranných opatreniach.

Cena, spôsob platby a prípadné náklady alebo poplatky spojené s predmetom plnenia sú špecifikované v čl. 5 VOP. Údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia a podmienky ich uplatňovania sú obsiahnuté v čl. 6 VOP. Údaje o dobe trvania Zmluvy a možnostiach jej ukončenia sú uvedené v čl. 2.4 VOP, a to vrátane poučenia Spotrebiteľa o jeho práve na odstúpenie od Zmluvy, všetkých podmienok, lehôt a postupov na využitie tohto práva, najmä o možnosti využitia formulára na odstúpenie od Zmluvy umiestneného v Aplikácii v záložke Nastavenia / Podpora alebo pripojeného k Ponuke.

Zmluva je spravidla uzavretá za použitia komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti so Zmluvou si hradí Spotrebiteľ sám. Zmluvu možno uzavrieť aj v preklade do iných jazykov, či v iných jazykoch, avšak česká verzia Zmluvy bude vždy priložená a v prípade pochybností o obsahu Zmluvy bude mať česká verzia Zmluvy prednosť. Údaje o Zmluve vrátane týchto VOP sú uložené v Aplikácii, kam má Spotrebiteľ prístup prostredníctvom uskutočnenej registrácie.

Spotrebiteľ je s akoukoľvek svojou sťažnosťou na postup Poskytovateľa, ktorý nie je v súlade so Zákonom na ochranu spotrebiteľa, oprávnený obrátiť sa na orgán dohľadu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia.

Ak vznikne medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v súvislosti so Zmluvou spor, je Spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, sídlom Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, Česká republika a, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, ako na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Všetky podrobnosti k možnosti mimosúdneho riešenia sporov sú uvedené na internetovej stránke Českej obchodnej inšpekcie.

8. Spracovanie osobných údajov

8.1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Na účely článku. 8 sa za Zákazníka, resp. Užívateľa považuje iba fyzická osoba, pretože na osobné údaje právnickej osoby sa GDPR ani Zákon o ochrane osobných údajov nevzťahujú.

Zákazník zaškrtnutím príslušného poľa pri registrácii udelil súhlas so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom, a to v rozsahu a na účel uvedený v článku. 8.2. písm. b) tohto článku, a tiež súhlas s tým, aby Poskytovateľ a ním poverené osoby využívali na tento účel podrobnosti elektronického kontaktu Zákazníka. Zákazník súčasne prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé, presné a úplné, a sú poskytnuté dobrovoľne, a že si je vedomý svojich práv uvedených v čl. 8.5. VOP.

Zákazník berie na vedomie, že bez spracovania osobných údajov za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy podľa čl. 8.2. písm. a), vedeckého výskumu podľa písm. c) a plnenie právnych povinností Poskytovateľa podľa písm. d) nižšie nie je možné Zmluvu uzavrieť, avšak súhlas so spracovaním pre marketingové a obchodné účely podľa čl. 8.2. písm. b) nižšie je oprávnený neposkytnúť či kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na možnosť uzatvorenia či plnenia Zmluvy.

Zákazník, ktorý Poskytovateľovi udelil súhlas podľa predchádzajúceho odseku, je oprávnený vziať tento súhlas kedykoľvek späť, a to i len čiastočne, a to akoukoľvek formou, z ktorej bude pre Poskytovateľa zrejmé, že sa jedná o Zákazníka, prípadne inú osobu, ktorá je oprávnená tak za Zákazníka urobiť.

8.2. Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Užívateľov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti a GDPR, na účely

a)                 rokovania o uzavretí Zmluvy a výkonu práv a povinností zo Zmluvy;

b)                 marketingu a ďalšej obchodnej komunikácie, najmä pre informovanie Zákazníka o ďalších produktoch a službách Poskytovateľa a tretích osôb;

c)                  vedeckého výskumu za účelom zlepšovania a vývoja Aplikácie a kvality Služieb, najmä s pomocou tzv. machine learningu, a to schopnosti Aplikácie čo najlepšie automaticky rozpoznávať kvalitu čítania na základe výstupov jednotlivých Používateľov v rámci užívania Aplikácie, ich postupov vo výučbe a zvukových nahrávok čítania slov a viet jednotlivými Používateľmi;

d)                 plnenia právnych povinností Poskytovateľa;

a to na účely uvedené pod písm. a) a b) vyššie v rozsahu:

i.       mena a priezviska, prípadne názvu Zákazníka;

ii.      emailovej adresy Zákazníka;

iii.     IP adresy zákazníka;

na účel uvedený pod písm. c) vyššie tiež v rozsahu:

iv.     ďalších osobných údajov súvisiacich s využívaním Aplikácie, ktoré Poskytovateľ od Zákazníka získa, predovšetkým ide o výstupy jednotlivých Používateľov v rámci užívania Aplikácie, postupy vo výučbe a zvukové nahrávky čítania slov a viet jednotlivými Používateľmi, alebo údaje o operáciách prebiehajúcich na zariadeniach používaných Používateľmi na základe Zmluvy, prípadne tiež Cookies v rozsahu ochrany zvolenej Používateľmi pri používaní Aplikácie;

a na účel uvedený pod písm. d) vyššie v rozsahu

v.      údajov stanovených príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa na Poskytovateľa vzťahujú, najmä v rozsahu Zákona o účtovníctve, podľa ktorého je Poskytovateľ povinný spracovávať všetky účtovné doklady a účtovné záznamy.

8.3.   Spôsob spracovania osobných údajov

Poskytovateľ spracováva osobné údaje podľa tohto článku ako prostredníctvom automatizovaných prostriedkov v rámci informačných systémov Poskytovateľa, tak aj manuálne, to všetko spôsobom, ktorý zabezpečuje náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany. Za týmto účelom Poskytovateľ využíva najmä nasledujúce technické a organizačné opatrenia chrániace osobné údaje pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením, či poškodením:

·        Heslami zabezpečené online úložisko s obmedzeným prístupom

·        Dvojfaktorové zabezpečenia ochrany prístupov k databázam

·        Šifrovanie výstupov a záloh všetkých úložísk a databáz

·        Uchovanie všetkých dokumentov a záložných digitálnych úložísk v uzamknutých priestoroch Poskytovateľa

Manuálne spracovanie vykonávajú zamestnanci Poskytovateľa či tretia osoba spracovateľov vybraná Poskytovateľom, o ktorej totožnosti Poskytovateľ Zákazníka informuje. Všetky osoby, ktoré sa dostávajú do styku s osobnými údajmi podľa tohto článku, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

8.4.   Obdobie spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú Poskytovateľom spracované pre účel uvedený pod písm. a) vyššie po dobu trvania práv a povinností zo Zmluvy, spravidla do doby zrušenia Zákazníckeho účtu, na účel uvedený pod písm. b) vyššie po dobu desiatich (10) rokov odo dňa poskytnutia osobných údajov, alebo do odvolania súhlasu s ich spracovaním Zákazníkom, pre účel uvedený pod písm. c) vyššie po dobu trvania tohto vedeckého výskumu, a na účel uvedený pod písm. d) vyššie po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi (podľa Zákona o účtovníctve trvá povinnosť uschovávať účtovné záznamy a účtovné doklady po dobu 5 rokov).

8.5.   Práva osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom

Poskytovateľ poskytne osobám, ktorých osobné údaje sú Poskytovateľom spracovávané, na ich žiadosť podľa nasledujúcich bodov informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti.

Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Poskytovateľ informuje osobu, ktorá podala žiadosť, o akomkoľvek takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi, pre tento odklad.

Ak bola žiadosť podaná v elektronickej forme, poskytnú sa aj informácie v elektronickej forme. Ak si to žiadateľ vyžiada, možno informácie poskytnúť ústne, a to za predpokladu, že je identita žiadateľa preukázaná inými spôsobmi. Všetky žiadosti, námietky a pod. je možné uskutočňovať prostredníctvom Aplikácie.

Ak Poskytovateľ neprijme opatrenia, o ktoré bol požiadaný, informuje bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadateľa o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného orgánu a žiadať o súdnu ochranu.

Všetky oznámenia a všetky úkony Poskytovateľa podľa tohto článku VOP sa robia bezplatne. Avšak ak sú žiadosti zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, pretože sa opakujú, je Poskytovateľ oprávnený buď

i.       uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením úkonov,

ii.      alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Pokiaľ bude mať Poskytovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

a) Právo na prístup k osobným údajom

Osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, majú právo získať od Poskytovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak spracovávané sú, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o nasledujúcich skutočnostiach:

i.       účely spracovania;

ii.      kategórie dotknutých osobných údajov;

iii.     príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

iv.     plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

v.      existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

vi.     právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

vii.    všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov;

viii.    či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedeného v článku. 22 ods. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre tieto osoby;

ix.     ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, majú tieto osoby právo byť informované o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR, ktoré sa vzťahujú na predanie.

Poskytovateľ poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie na žiadosť príslušnej osoby môže Poskytovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak žiadateľ podáva žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak žiadateľ nepožiada o iný spôsob. Právom získať túto kópiu nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

b)      Právo na opravu

Osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, majú právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú tieto osoby právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

c)      Právo na vymazanie

Osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, majú právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Poskytovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

i.       osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

ii.      dôjde k odvolaniu súhlasu, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

iii.     dôjde na vznesenie námietky proti spracovaniu podľa písm. g) bodu i. nižšie a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo dôjde k vzneseniu námietky podľa písm. g) bodu ii. nižšie;

iv.     osobné údaje boli spracované nezákonne;

v.      osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Poskytovateľa vzťahuje;

vi.     osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR;

Ak Poskytovateľ osobné údaje zverejnil a je povinný ich podľa predchádzajúceho odseku vymazať, prijme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval ďalších správcov, ktorí tieto osobné údaje spracúvajú, že je subjekt údajov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie.

Vyššie uvedené odseky sa neuplatnia, ak je spracovanie nevyhnutné:

i.       pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

ii.      pre dodržanie právneho záväzku, ktorý vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Poskytovateľa vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Poskytovateľ poverený;

iii.     na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 GDPR, ak je pravdepodobné, že by právo na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracovania;

iv.     pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

d)      Právo na obmedzenie spracovania

Osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, majú právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov

i. uvedené osoby popierajú presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Poskytovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

ii. spracovanie je protiprávne a uvedené osoby odmietajú vymazanie osobných údajov a žiadajú namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

iii. Poskytovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale tieto osoby ich požadujú na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

iv. dôjde na vznesenie námietky proti spracovaniu podľa písm. g) bodu i. nižšie, a to po dobu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak bolo spracovanie obmedzené podľa predchádzajúceho odseku, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom uvedených osôb, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej, alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu. Osoba, ktorá dosiahla obmedzenia spracovania podľa predchádzajúceho odseku, je Poskytovateľom vopred upozornená na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

e) Oznamovacia povinnosť Poskytovateľa ohľadom opravy, vymazania a obmedzenia spracovania

Poskytovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo odstránenia osobných údajov, alebo obmedzenie spracovania vykonané v súlade s predchádzajúcim článkom 8.5 VOP, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Poskytovateľ informuje osoby, ktorých osobných údajov sa to týka, o týchto príjemcoch, ak to požadujú.

f)       Právo na prenosnosť údajov

Osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, majú právo na získanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, a ktoré poskytli Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu Poskytovateľ bránil, za predpokladu, že, a v tom rozsahu, v akom sa spracovanie uskutočňuje automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa predchádzajúceho odseku majú príslušné osoby právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Poskytovateľom správcovi druhému, ak je to technicky možné.

Výkonom práva uvedeného v tomto článku nie je dotknuté právo na odstránenie osobných údajov podľa písm. c) vyššie. Toto právo sa nevzťahuje na spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou by bol Poskytovateľ poverený.

Výkonom práva uvedeného v tomto článku súčasne nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

g)      Právo namietať proti spracovaniu

Osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, majú právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú

i.       z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie vo vzťahu k údajom uvedeným v čl. 8.2. bod iii. VOP spracovávaných na účely vedeckého výskumu za účelom zlepšovania Aplikácie a kvality Služieb na základe oprávneného záujmu Poskytovateľa na zlepšovanie Aplikácie (v takom prípade Poskytovateľ tieto osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami príslušných osôb);

ii.      a sú spracovávané na účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu (v takom prípade už nebudú osobné údaje pre tieto účely spracovávané).

h)      Automatické individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, majú právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. To neplatí, ak je toto rozhodnutie:

i. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie Zmluvy;

ii. povolené právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Poskytovateľa vzťahuje a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia zabezpečujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov príslušných osôb; alebo

iii. založené na výslovnom súhlase subjektu údajov.

V prípadoch uvedených v pod písm. i. a iii. vykoná Poskytovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov príslušných osôb, aspoň práva na ľudský zásah zo strany Poskytovateľa, práva vyjadriť svoj názor a práva napadnúť rozhodnutie.

i)       Oznamovanie porušenie zabezpečenia osobných údajov

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi Poskytovateľ toto porušenie bez zbytočného odkladu osobám, ktorých osobných údajov sa to týka, a v rámci tohto oznámenia za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov popíše povahu porušenia zabezpečenia osobných údajov.

V oznámení uvedie Poskytovateľ prinajmenšom tieto údaje: meno a kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov alebo iného kontaktného miesta, ktoré môže poskytnúť bližšie informácie; popis pravdepodobných dôsledkov porušenia bezpečnosti osobných údajov; popis opatrení, ktoré Poskytovateľ prijal alebo navrhol na prijatie s cieľom vyriešiť dané porušenie zabezpečenia osobných údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých vplyvov.

Oznámenie sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

i. Poskytovateľ vykonal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli použité pri osobných údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä také, ktoré robia tieto údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie;

ii. Poskytovateľ prijal následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že vysoké riziko pre práva a slobody osôb, ktorých osobných údajov sa týka, sa už pravdepodobne neprejaví;

iii. vyžadovalo by to neprimerané úsilie. V takom prípade musia byť príslušné osoby informované rovnako účinným spôsobom pomocou verejného oznámenia alebo podobného opatrenia.

8.6.   Doplňujúce informácie

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre účel uvedený v čl. 8.2. a) VOP je nevyhnutnosť týchto údajov na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre účel uvedený v čl. 8.2. b) VOP je súhlas fyzických osôb, ktorých sa príslušné osobné údaje týkajú. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre účel uvedený v čl. 8.2. c) VOP je oprávnený záujem Poskytovateľa na vývoji Aplikácie a zlepšovania Služieb. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pre účel uvedený v čl. 8.2. d) VOP je nevyhnutnosť splnenie právnych povinností, ktoré sa na Poskytovateľa vzťahujú.

Osobné údaje spracúva Poskytovateľ len pre svoje interné potreby a bez súhlasu Zákazníka nie je oprávnený tieto údaje poskytnúť, odovzdať alebo sprístupniť tretím osobám, alebo s nimi nakladať vo väčšom rozsahu, ako je potrebné na účely, s výnimkou prípadov, keď je ich zverejnenie vyžadujú právne predpisy alebo príslušnými orgánmi na základe právnych predpisov.

Výnimkou je nevyhnutné odovzdávanie nasledujúcich osobných údajov nasledujúcim osobám uvedených vo zverejnenom zozname v Aplikácii pod záložkou GDPR.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, má každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané Poskytovateľom, právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, ktorým je pre Českú republiku Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov prebieha v rozpore s právnymi predpismi.

9.      Platnosť a účinnosť, Rozhodné právo

Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2019.

Právne vzťahy zo Zmluvy sa riadia českým právnym poriadkom. V dôsledku tejto voľby však nie je Spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytne ustanovenie právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva použili.